Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
29/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chuyển đổi trái phiếu phát hành năm 2018 (đợt 2) thành cổ phiếu theo báo cáo số 401/2020/CV-TMS ngày 19/10/2020 của CTCP Transimex
27/10/2020
Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để thưởng cho người lao động số 161/2020/DTD-BC ngày 16/10/2020 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD)
23/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phần của công ty chưa đại chúng theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 24/9/2020 của CTCP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng
23/10/2020
Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Trung Đô
22/10/2020
Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo ngày 19/10/2020 của CTCP Transimex (mã CK:TMS, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
22/10/2020
Ngày 20/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 20/10/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn MBG