Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
27/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP MEINFA theo Báo cáo phát hành số 02/BCPH-MEINFA ngày 22/9/2020.
27/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 66/BC-VCC-HĐQT ngày 05/10/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Mã chứng khoán: CTR – Upcom)
16/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty Báo cáo số 503/IMP ngày 7/10/2020 của CTCP Dược phẩm Imexpharm
16/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 441/2020/BC ngày 09/10/2020 của CTCP Masan Meatlife.
13/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 505/2020/CV-VNG ngày 05/10/2020 của CTCP VNG.
07/10/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty số 134/2020/CV-HAPCO ngày 29/9/2020 của CTCP In Sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội