Skip to content
ssc.gov.vn
Lịch tiếp công dân

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBCKNN

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo lịch tiếp công dân cụ thể như sau:

1. UBCKNN thực hiện việc tiếp công dân trong giờ hành chính vào các ngày làm việc của cơ quan (trừ ngày nghỉ, ngày lễ tết), tại phòng Phòng tiếp công dân tại trụ sở UBCKNN (số 234 Lương Thế Vinh, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

2. Chủ tịch UBCKNN tiếp công dân định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày Thứ Năm của Tuần thứ 2 hàng tháng. Trường hợp Chủ tịch đi vắng, giao 01 Phó Chủ tịch tiếp công dân thay Chủ tịch. Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ, Chủ tịch thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp đột xuất.

Trường hợp Lãnh đạo UBCKNN không thể tiếp công dân theo lịch đã định, Chánh Thanh Tra (Vụ trưởng Vụ Thanh Tra) hoặc Chánh Văn phòng hoặc Thủ trưởng các đơn vị chức năng thuộc UBCKNN có liên quan thực hiện tiếp công dân theo ủy quyền của Lãnh đạo UBCKNN, sau đó có trách nhiệm báo cáo lại Lãnh đạo UBCKNN

3. Thanh tra tổ chức tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng tiếp công dân UBCKNN trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức biết và thực hiện.