Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
09/04/2020
Ngày 07/4/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 82/2020/GELEX-CV ngày 06/4/2020 của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
03/04/2020
Ngày 03/04/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 35/2020/CV-KĐ ngày 30/03/2020 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền
03/04/2020
Ngày 30/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo số 17/2020/TPB.HĐQT ngày 28/3/2020 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã chứng khoán: TPB, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).
03/04/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 23.20/CV.TLG ngày 31/03/2020 của CTCP Tập đoàn Thiên Long
26/03/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 24/2020/BC-ITQ ngày 24/03/2020 của CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ)
26/03/2020
Ngày 24/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo báo cáo số 41/2020/MWG ngày 20/03/2020 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
25/03/2020
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 145/2020/CV-CII ngày 18/03/2020 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
25/03/2020
Ngày 24/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 1103-2020/BC-HATS ngày 23/3/2020 của Công ty cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An
25/03/2020
Ngày 23/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo nội dung báo cáo số 38a/CV-GTN.TGĐ/2020 của CTCP GTNFoods
24/03/2020
Ngày 20/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 026.20/PAN-CV ngày 16/03/2020 của CTCP Tập đoàn PAN