Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
16/05/2019
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 90/2019/NLG ngày 24/4/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh)
16/05/2019
Ngày 9/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 207/BC-HWS ngày 6/5/2019 của CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế
15/05/2019
Ngày 07/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo thu hồi cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch số 03.2019.BC.TRS ngày 03/5/2019 của CTCP Vận tải và Dịch vụ hàng hải
15/05/2019
Ngày 09/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch số 138-BC/HĐQT-VT ngày 07/5/2019 của CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel
04/05/2019
Ngày 24/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons
03/05/2019
Ngày 26/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP số 40/2019/MWG ngày 24/04/2019 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG – Niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
26/04/2019
Ngày 24/04/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 51/BC-HĐQT ngày 20/04/2019 của CTCP Phú Tài (Mã CK: PTB – Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
25/04/2019
Ngày 19/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 02/BC-HC3 ngày 18/4/2019 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng
22/04/2019
Ngày 16/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu theo Báo cáo giao dịch số 22-2019/BC-BTC ngày 20/3/2019 của CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông
17/04/2019
Ngày 10/04/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 02/19/BC-CTXKTS ngày 04/4/2019 của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa