Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
22/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chia cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo báo cáo số 288/CV-TCKT ngày 8/11/2021 của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy
17/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cổ đông hiện hữu để chia cho cổ đông hiện hữu theo báo cáo số 01/BC/KDC2021 ngày 14/10/2021 của CTCP Tập đoàn Kido (mã cổ phiếu: KDC, niêm yết tại Sở GDCK TP. HCM).
08/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 93/BC - TLH ngày 28/10/2021 của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã cổ phiếu TLH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
03/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 166/ĐLS-HĐQT ngày 08/10/2021 của CTCP Mía đường Lam Sơn (mã cổ phiếu: LSS, niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).
02/11/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được văn bản số 621/2021/VNDirect đề ngày 04/10/2021 của CTCP Chứng khoán VNDirect (Công ty). UBCKNN yêu cầu Công ty thực hiện theo đúng phương án bán cổ phiếu quỹ được nêu tại văn bản số 621/2021/VNDirect đề ngày 04/10/2021 của Công ty
20/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương theo Báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 142/2021/CV-API ngày 01/10/2021
18/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 0909-2021/BC-HATS ngày 27/09/2021 của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An
01/10/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo kết quả số 89/2021/CV_KĐ ngày 28/9/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
29/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 2019/2021/BC-QLGS ngày 09/09/2021 của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã cổ phiếu VCG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM)
27/09/2021
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A theo báo cáo giao dịch bán cổ phiếu quỹ số 130/2021/IPA ngày 09/09/2021.