Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Tên thủ tục “Đăng ký chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đăng ký chào bán chứng quyền cho UBCKNN.

+ Bước 2: UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn tổ chức phát hành bổ sung hồ sơ theo quy định.

+ Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, UBCKNN xem xét cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời gian hồ sơ đang được xem xét, tổ chức phát hành có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu có thông tin phát sinh hoặc phát hiện thông tin không chính xác, bỏ sót thông tin quan trọng hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn đề có thể gây hiểu nhầm. Văn bản sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của người đã ký trong hồ sơ đăng ký chào bán hoặc của người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi qua qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đăng ký chào bán chứng quyền;

+ Quyết định Hội đồng quản trị hoặc Quyết định Hội đồng thành viên hoặc Quyết định của chủ sở hữu công ty thông qua quyết định chào bán chứng quyền. Quyết định này phải bao gồm các thông tin chi tiết về đợt chào bán (loại chứng quyền, kiểu chứng quyền, chứng khoán cơ sở, giá trị của đợt chào bán, giá chào bán, số lượng chứng quyền chào báo, giá thực hiện (chỉ số thực hiện), thời hạn của chứng quyền, ngày niêm yết dự kiến và các thông tin khác có liên quan);

+ Bản cáo bạch; các tài liệu quảng cáo và thông tin giới thiệu về chứng quyền (nếu có);

+ Các tài liệu còn lại quy định đối với tổ chức chưa được cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền nếu có nội dung mới sửa đổi, bổ sung hoặc thông tin liên quan mới phát sinh.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc gửi kèm theo tệp thông tin điện tử.

- Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công ty chứng khoán.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBCKNN.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận chào bán chứng quyền của UBCKNN hoặc văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

- Phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 107/2016/TT-BTC

+ Bản cáo bạch theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư 107/2016/TT-BTC

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức phát hành chỉ được thực hiện đợt chào bán bổ sung khi số lượng chứng quyền đang lưu hành với các thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 107/2016/TT-BTC vượt quá 80% số lượng chứng quyền đã phát hành và thời gian đến ngày đáo hạn lớn hơn 30 ngày. Các thông tin của chứng quyền chào bán bổ sung phải giống với chứng quyền của đợt chào bán lần đầu và thông tin điều chỉnh chứng quyền theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 107/2016/TT-BTC (nếu có), ngoại trừ khối lượng chào bán và giá chào bán.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010.

+ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Thông tư số 107/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm.

24/11/2016
01/01/2017
575249_Thu tuc hanh chinh 2 ve chung quyen co dam bao.docx

Các thủ tục khác: