Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán

TTHC 2: Thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán

1. Trình tự thực hiện

Bước 1

Công ty đại chúng (CTĐC) nộp hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch cho Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội.

Bước 2

SGDCK Hà Nội tiếp nhận, xem xét hồ sơ.

Bước 3

SGDCK Hà Nội cấp Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đồng thời công bố thông tin ra thị trường. Trường hợp từ chối, SGDCK Hà Nội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

-​ Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại SGDCK hoặc qua đường bưu điện.

-​ Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại SGDCK hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ: (Số lượng : 01 bộ hồ sơ)

-​ Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch chứng khoán.

-​ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh do TTLKCK cấp.

-​ Các tài liệu liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch (nếu có).

4. Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Tổ chức đăng ký giao dịch

6. Cơ quan thực hiện

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

7. Kết quả thực hiện

-​ Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đồng thời thực hiện công bố thông tin ra thị trường; hoặc

-​ Văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

Phụ lục 02: Giấy đề nghị thay đổi đăng ký giao dịch tại SGDCK Hà Nội

10. Yêu cầu điều kiện: Không có

11. Căn cứ pháp lý

-​ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/ 7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

-​ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày ngày 20/ 7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

-​ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.


Phụ lục 02

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số180 /2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Chứng khoán:....(tên chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch (đầy đủ): ................................................

2. Tên giao dịch: .........................................................................................

3. Vốn điều lệ hiện tại: ................................................................................

4. Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................

5. Điện thoại: .................................. Fax: ...................................................

6. Nơi mở tài khoản: ........................... Số hiệu tài khoản: .........................

7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số..... ngày.... tháng ... năm ... (sửa đổi lần thứ … ngày…)

- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ........... Mã số: ....................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính: ..........................................................................

II. Chứng khoán thay đổi đăng ký giao dịch:

1. Tên chứng khoán: ...................................................................................

2. Loại chứng khoán: ..................................................................................

3. Mã chứng khoán: ....................................................................................

3. Mệnh giá chứng khoán: ...........................................đồng

4. Số lượng chứng khoán thay đổi đăng ký giao dịch: ...............................

5. Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch sau khi thay đổi đăng ký giao dịch: …………………….. chứng khoán.

6. Lý do thay đổi đăng ký giao dịch: ..........................................................

7. Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch: .....................................................

III. Các bên liên quan (nếu có):

1.​ Tổ chức tư vấn: ....................................................................................

-​ Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................

-​ Điện thoại: ....................................Fax: ............................................

-​ Website: …………............................................................................

2.​ Công ty kiểm toán: ...............................................................................

-​ Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................

-​ Điện thoại: ...........................................Fax: .....................................

-​ Website: …………............................................................................

3.​ Các bên liên quan khác :

-​ Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................

-​ Điện thoại: ...........................................Fax: .....................................

-​ Website: …………............................................................................

IV. Cam kết của tổ chức đăng ký giao dịch:

Chúng tôi xin đảm bảo rằng những số liệu trong hồ sơ này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là số liệu giả hoặc thiếu có thể làm cho người mua chứng khoán chịu thiệt hại. Chúng tôi cam kết nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.

V. Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;

2. Quyết định về việc tách, sáp nhập tổ chức đăng ký giao dịch (trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch tách hoặc nhận sáp nhập);

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức đăng ký giao dịch sáp nhập (trường hợp nhận sáp nhập), tổ chức đăng ký giao dịch bị tách (trường hợp tách tổ chức đăng ký giao dịch);

4. Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch (nếu có).

..., ngày ... tháng ... năm ...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC ĐKGD

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

20/09/2016
20/09/2016
575340_TT B2.doc

Các thủ tục khác: