Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

TTHC 159: Chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán nộp hồ sơ tự nguyện đề nghị chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn công ty quản lý quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN có ý kiến bằng văn bản yêu cầu công ty quản lý quỹ hoặc công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Bước 4:

UBCKNN ra văn bản chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

1) Giấy đề nghị chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

2) Biên bản họp và nghị quyết của đại hội nhà đầu tư hoặc đại hội thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông về việc chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

3) Tài liệu giải trình về việc chấm dứt hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt, kết quả thực hiện đầu tư, khả năng thu hồi vốn đầu tư, thời hạn dự kiến chấm dứt hoạt động đầu tư, phương án tất toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và các vấn đề liên quan.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.

6. Cơ quan thực hiện

UBCKNN

7. Kết quả thực hiện

- Văn bản chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoặc

- Văn bản từ chối, nêu rõ lý do

8. Phí, lệ phí: không có

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Mẫu số 04: Giấy đề nghị chấm dứt đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

10. Yêu cầu, điều kiện: không có

11. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

- Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

20/09/2016
20/09/2016
574822_Mau so 04.De nghi cham dut dtu gian tiep_Q, CTDTCK.doc

Các thủ tục khác: