Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn

TTHC 158: Chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN có ý kiến bằng văn bản yêu cầu công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

Bước 4:

UBCKNN ra văn bản chấp thuận cho phép công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

1) Giấy đề nghị chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

2) Bản sao Điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn có quy định về việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

3) Bản sao Hợp đồng lưu ký nguyên tắc giữa ngân hàng lưu ký tại Việt Nam của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn và tổ chức lưu ký tại nước ngoài;

4) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán hoặc tài liệu tương đương của tổ chức lưu ký tại nước ngoài;

5) Bản sao chứng chỉ quốc tế CFA, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và hợp đồng lao động của tối thiểu một (01) nhân viên của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn;

6) Quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn, bao gồm nội dung về cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

7) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh, hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn

6. Cơ quan thực hiện

UBCKNN

7. Kết quả thực hiện

- Văn bản chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoặc

- Văn bản từ chối, nêu rõ lý do

8. Phí, lệ phí: không có

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Mẫu số 03: Giấy đề nghị chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

10. Yêu cầu, điều kiện:

1) Điều lệ của công ty đầu tư chứng khoán có quy định cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

2) Có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

3) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự để đảm bảo thực hiện tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định của pháp luật;

4) Tài sản đầu tư ở nước ngoài của công ty đầu tư chứng khoán phải được lưu ký tại một tổ chức được cấp phép hoạt động lưu ký theo quy định pháp luật nước ngoài và đã ký hợp đồng lưu ký với ngân hàng lưu ký tại Việt Nam của công ty đầu tư chứng khoán.

11. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

- Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

20/09/2016
20/09/2016
574821_Mau so 03.De nghi dtu gian tiep nuoc ngoai_Quy, CTDTCK.doc

Các thủ tục khác: