Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể

TTHC 127: Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán hoặc người được công ty chứng khoán chỉ định nộp hồ sơ giải thể đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu người đề nghị bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN ra quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ:

1. Báo cáo kết quả về việc thực hiện giải thể, việc xử lý các khoản nợ, phải trả khác kèm theo bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

2. Văn bản về việc thu hồi con dấu của cơ quan công an, văn bản về việc hoàn tất nghĩa vụ thuế của cơ quan thuế, văn bản xác nhận việc xử lý hết các nghĩa vụ nợ, nghĩa vụ phải trả khác;

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại thời điểm hoàn tất việc giải thể.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị chấp thuận đầy đủ và hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu, tờ khai: Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện: Không có

11. Căn cứ pháp lý

+ Luật Chứng khoán;

+ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

+ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

20/09/2016
20/09/2016

Các thủ tục khác: