Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Đề nghị chấp thuận giải thể công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể

TTHC 126: Đề nghị chấp thuận giải thể công ty chứng khoán do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty

hoặc tự nguyện giải thể

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận giải thể do hết thời hạn hoạt động theo Điều lệ công ty hoặc tự nguyện giải thể đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu người đề nghị bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN nước ra Quyết định chấp thuận cho công ty chứng khoán thực hiện thủ tục giải thể. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ:

1. Giấy đề nghị chấp thuận giải thể công ty chứng khoán;

2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc giải thể công ty chứng khoán;

3. Báo cáo tất toán tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng và phương án tất toán, xử lý các hợp đồng, quyền lợi và nghĩa vụ tài chính khác của công ty.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

-​ Quyết định chấp thuận cho công ty chứng khoán thực hiện thủ tục giải thể; hoặc

-​ Văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Phụ lục VIII: Giấy đề nghị chấp thuận giải thể

10. Yêu cầu, điều kiện: Không có.

11. Căn cứ pháp lý

+ Luật Chứng khoán;

+ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

+ Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.


PHỤ LỤC VIII

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢI THỂ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN GIẢI THỂ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-​ Công ty (Tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa):

-​ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm .....

-​ Địa chỉ trụ sở chính:.........

-​ Vốn điều lệ:.............

-​ Điện thoại: .... Fax:...

Đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được giải thể.

Lý do giải thể:……………………………………………………….

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:

(Liệt kê đầy đủ)

Người đại diện theo pháp luật của

công ty chứng khoán

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

20/09/2016
20/09/2016

Các thủ tục khác: