Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

TTHC 120: Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị thay đổi địa điểm trụ chính, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty chứng khoán bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện công ty chứng khoán.

Bước 5:

UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ ra quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ:

1)​ Giấy đề nghị:

a) Thay đổi địa điểm trụ sở chính: Giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

b) Thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện: Giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện công ty chứng khoán;

2) Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh tại địa điểm mới của trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng trụ sở chính/trụ sở chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện;

3) Quyết định về việc thay đổi địa điểm:

a) Thay đổi địa điểm trụ sở chính: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính;

b) Thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện: Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa điểm đặt chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ gốc

4. Thời hạn giải quyết

-​ 20 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định đối với hồ sơ thay đổi trụ sở chính.

-​ 15 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định đối với hồ sơ thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

-​ Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán đối với hồ sơ thay đổi trụ sở chính; hoặc

-​ Quyết định sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện công ty chứng khoán đối với hồ sơ thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện; hoặc

-​ Văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

-​ Lệ phí điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: 02 triệu đồng/lần cấp

-​ Lệ phí điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện: 01 triệu đồng/lần cấp

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

-​ Phụ lục VII: Giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

-​ Phụ lục IX: Giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

-​ Phụ lục II: Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh tại địa điểm mới của trụ sở chính/ chi nhánh/ phòng giao dịch

10. Yêu cầu, điều kiện:

Việc thay đổi trụ sở chính/ chi nhánh/ phòng giao dịch của công ty chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có trụ sở và trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán được cấp phép/ủy quyền;

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán

-​ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

-​ Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.


PHỤ LỤC VII

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-​ Công ty (Tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa):

-​ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm .....

-​ Địa chỉ trụ sở chính:.........

-​ Điện thoại: .... Fax:... Website:...............

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty như sau:

Đối với trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh

-​ Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp:........................

-​ Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị bổ sung, rút bớt:......................

Đối với trường hợp thay đổi tên công ty

-​ Tên hiện tại:

-​ Tên đề nghị sửa đổi:

Đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

-​ Địa điểm cũ:..............

Số điện thoại:................. Fax:....................

-​ Địa điểm mới:..............

Số điện thoại:................. Fax:....................

Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ

-​ Vốn điều lệ cũ...............................

-​ Vốn điều lệ mới.........................

Đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật

-​ Người đại diện theo pháp luật cũ:..........

Họ và tên:................ Chức danh.......

Ngày tháng năm sinh......... Giới tính

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.........

-​ Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:..........Quốc tịch

Họ và tên:................ Chức danh.......

Ngày tháng năm sinh......... Giới tính

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......

Lý do đề nghị điều chỉnh:......

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

(Tổng) Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC IX

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (ĐÓNG CỬA) CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP (ĐÓNG CỬA), THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-​ Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)

-​ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số:...... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...

-​ Địa chỉ trụ sở chính:

-​ Điện thoại: .... Fax:...

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện như sau:

Trường hợp thành lập (đóng cửa) chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

-​ Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện:.....

-​ Địa chỉ đặt chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện: ..........

-​ Điện thoại: .... Fax:...

-​ Nội dung, phạm vi hoạt động theo ủy quyền:........................

Trường hợp thay đổi địa điểm chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

-​ Địa điểm cũ:..............

Số điện thoại:................. Fax:....................

-​ Địa điểm mới:..............

Số điện thoại:................. Fax:....................

Lý do thành lập (đóng cửa), thay đổi địa điểm chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện ............

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo: (Tổng) Giám đốc

(Liệt kê đầy đủ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC II

MẪU THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày... tháng... năm ...

THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

(Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; lập chi nhánh/phòng giao dịch công ty chứng khoán; chuyển trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch)

I.​ Giới thiệu chung:

1.​ Tên công ty (Ghi bằng chữ in hoa):....................

Địa chỉ trụ sở chính:...................

2.​ Tên Chi nhánh, phòng giao dịch (chỉ nêu tên nếu liên quan đến Phần II).............

Địa chỉ chi nhánh, phòng giao dịch (nếu có):...................

II.​ Thuyết minh chi tiết:

Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch dự kiến chuyển đến (nếu có)......

1.​ Tổng diện tích:...........

2.​ Bố trí phòng ban, mặt bằng giao dịch:

3.​ Cơ sở vật chất kỹ thuật thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán:

a.​ Hệ thống phục vụ cho hoạt động giao dịch:

TT

Thiết bị, phần mềm

Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật

Số lượng

1

Máy chủ (server)

Thiết bị mạng

Máy tính nhân viên

Đường truyền

Điện thoại/Tổng đài điện thoại

Máy in

Máy fax

Bàn ghế

Đèn chiếu

Phần mềm giao dịch

Công bố thông tin

Kho két

Thiết bị khác

b.​ Hệ thống phục vụ cho hoạt động tự doanh:

TT

Thiết bị, phần mềm

Mô tả chức năng/thông số kỹ thuật

Số lượng

1

Máy chủ (server)

Thiết bị mạng

Máy tính nhân viên

Đường truyền

Điện thoại/Tổng đài điện thoại

Máy in

Máy fax

Bàn ghế

Đèn chiếu

Phần mềm giao dịch

Kho két

Thiết bị khác

c.​ Hệ thống dự phòng:

d.​ Hệ thống lưu trữ thông tin, tài liệu:

e.​ Hệ thống an ninh, bảo mật:

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực những nội dung trên.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

1. Đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động:

TM. Cổ đông sáng lập/Thành viên sáng lập

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

2. Đối với công ty chứng khoán đã được cấp Giấy phép thành lập

Giám đốc/Tổng giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


20/09/2016
20/09/2016

Các thủ tục khác: