Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

TTHC 119: Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán/ Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán do thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận thay đổi tên công ty, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty chứng khoán bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán hoặc ra quyết định sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ:

1) Giấy đề nghị:

- Trường hợp thay đổi tên công ty chứng khoán: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

- Trường hợp thay đổi tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại điện công ty chứng khoán: Giấy đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán.

2) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên công ty hoặc Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện;

3) Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán thông qua về việc thay đổi tên công ty.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ gốc

4. Thời hạn giải quyết

-​ 20 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định đối với hồ sơ thay đổi tên công ty chứng khoán.

-​ 15 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định đối với hồ sơ thay đổi tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại điện công ty chứng khoán.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

-​ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; hoặc

-​ Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện; hoặc

-​ Văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Lệ phí điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: 02 triệu đồng/lần cấp

- Lệ phí điều chỉnh Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/ văn phòng đại diện: 01 triệu đồng/lần cấp

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

- Phụ lục VII: Giấy đề nghị điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

- Phụ lục X: Giấy đề nghị sửa đổi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện công ty chứng khoán

10. Yêu cầu, điều kiện: Không có

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán.

-​ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

-​ Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.


PHỤ LỤC X

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, PHÒNG GIAO DỊCH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-​ Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa)

-​ Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...

-​ Địa chỉ trụ sở chính:

-​ Điện thoại:......... Fax:...........

-​ Quyết định thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện số ... ngày ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện cho công ty chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh

-​ Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép hoạt động (liệt kê chi tiết):...........

-​ Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị rút/bổ sung:................

Trường hợp thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện

-​ Tên cũ của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:........

-​ Tên mới của chi nhánh/phòng giao dịch/vãn phòng đại diện:.......

Trường hợp thay đổi Giám đốc chi nhánh

-​ Giám đốc chi nhánh cũ:..........

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......

Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........

-​ Giám đốc chi nhánh mới:..........

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu.....ngày cấp.....nơi cấp......

Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN........

Lý do thay đổi: ....................................................................................

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo: (Tổng) Giám đốc

(Liệt kê đầy đủ) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

20/09/2016
20/09/2016

Các thủ tục khác: