Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Thủ tục 115: Đề nghị chấp thuận thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ Đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty chứng khoán bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN ra quyết định chấp thuận thành lập văn phòng đại diện. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi trả qua đường bưu điện

3. Thành phần hồ sơ

1)Giấy đề nghị thành lập văn phòng đại diện;

2)Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán về việc thành lập văn phòng đại diện, trong đó nêu rõ phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện;

3) Tài liệu chứng minh quyền sử dụng trụ sở đặt văn phòng đại diện.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

-​ Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán hoặc;

-​ Văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

1.000.000đồng/ lần cấp (vận dụng quy định mức lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán trong nước của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016)

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

Phụ lục IX: Giấy đề nghị thành lập văn phòng đại diện

10. Yêu cầu, điều kiện:

1)Tại thời điểm thành lập văn phòng đại diện, công ty chứng khoán không bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt hoặc bị đình chỉ hoạt động theo quy định hiện hành;

2)Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đề nghị thành lập văn phòng đại diện;

3)Có trụ sở đặt văn phòng đại diện.

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán

-​ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

-​ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

28/05/2018
28/05/2018
578090_Thu tuc 115 va phu luc .doc

Các thủ tục khác: