Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

Thủ tục 114: Đề nghị chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị thành lập phòng giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty chứng khoán bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất phòng giao dịch công ty chứng khoán trước khi ra quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch

Bước 5:

UBCKNN ra quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

1) Giấy đề nghị thành lập phòng giao dịch;

2) Quy trình nghiệp vụ thực hiện tại phòng giao dịch;

3) Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện hỗ trợ các nghiệp vụ kinh doanh của phòng giao dịch kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng trụ sở phòng giao dịch;

4) Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty về việc thành lập phòng giao dịch;

5) Danh sách người hành nghề chứng khoán của toàn công ty; danh sách người hành nghề chứng khoán làm việc tại phòng giao dịch kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hợp đồng lao động được ký giữa công ty chứng khoán và người hành nghề làm việc tại phòng giao dịch công ty chứng khoán.

Số lượng hồ sơ

01 bộ gốc

4. Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

UBCKNN

7. Kết quả thực hiện

- Quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch công ty chứng khoán hoặc;

- Văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

01 triệu đồng/lần cấp

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm:

- Phụ lục IX: Giấy đề nghị thành lập phòng giao dịch

- Phụ lục II: Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo ủy quyền của công ty chứng khoán

10. Yêu cầu, điều kiện:

1) Tại thời điểm thành lập phòng giao dịch, công ty chứng khoán đáp ứng:

- Duy trì điều kiện cấp phép kinh doanh hiện tại cho trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch hiện tại (nếu có);

- Không bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật;

- Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng sáu (06) tháng tính đến thời điểm UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị thành lập phòng giao dịch;

2) Có trụ sở và trang thiết bị phục vụ hoạt động hỗ trợ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;

3) Có tối thiểu hai (02) người hành nghề chứng khoán làm việc tại phòng giao dịch dự kiến thành lập;

4) Địa điểm phòng giao dịch nằm trong phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty chứng khoán đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh.

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán;

-​ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

-​ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

-​ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

28/05/2018
28/05/2018
578089_Thu tuc 114 va phu luc .doc

Các thủ tục khác: