Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

Thủ tục 113: Đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định

Bước 3:

UBCKNN tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất phòng giao dịch công ty chứng khoán trước khi ra quyết định chấp thuận thành lập phòng giao dịch.

Bước 4:

UBCKNN kiểm tra cơ sở vật chất trước khi ra quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện

3. Thành phần hồ sơ

1) Giấy đề nghị thành lập chi nhánh

2) Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán về việc thành lập chi nhánh và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán ủy quyền cho chi nhánh thực hiện

3) Quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản trị rủi ro dự kiến thực hiện tại chi nhánh

4) Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo ủy quyền của công ty, kèm theo tài liệu chứng minh quyền sử dụng trụ sở chi nhánh

5) Danh sách người hành nghề chứng khoán của toàn công ty; danh sách Giám đốc chi nhánh, người hành nghề chứng khoán làm việc tại chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán và hợp đồng lao động được ký giữa công ty chứng khoán và người hành nghề làm việc tại chi nhánh; quyết định bổ nhiệm và Bản thông tin cá nhân của Giám đốc chi nhánh

Số lượng hồ sơ

01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

- Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh

- Văn bản từ chối, nêu rõ lý do

8. Phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

10.000.000 VNĐ (vận dụng quy định mức lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh công ty chứng khoán trong nước của Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016)

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

- Phụ lục IX: Giấy đề nghị thành lập (đóng cửa) chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của công ty chứng khoán;

- Phụ lục II: Thuyết minh cơ sở vật chất công ty chứng khoán;

- Phụ lục IV: Bản thông tin cá nhân Giám đốc chi nhánh.

10. Yêu cầu, điều kiện:

-​ Duy trì điều kiện cấp phép kinh doanh hiện tại cho trụ sở chính và các chi nhánh, phòng giao dịch hiện tại (nếu có);

-​ Tại thời điểm thành lập chi nhánh, không bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động theo quy định pháp luật;

-​ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm UBCKNN nhận được hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh;

-​ Phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán được ủy quyền tại chi nhánh: Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ, tài liệu và các thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đối với nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán thì không phải đáp ứng điều kiện về trang bị, thiết bị.

-​ Giám đốc chi nhánh phải đáp ứng các tiêu chuẩn:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật;

+ Không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng mười hai (12) tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

+ Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh mà chi nhánh được thực hiện, có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán ít nhất hai (02) năm và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu một (01) năm;

-​ Có tối thiểu hai (02) người hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh thực hiện tại chi nhánh.

​ Lưu ý: Chi nhánh công ty chứng khoán phải chính thức triển khai hoạt động trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận thành lập. Quá thời hạn trên, UBCKNN thu hồi quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán;

-​ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán

-​ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

-​ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

28/05/2018
28/05/2018
578088_Thu tuc 113 va phu luc .doc

Các thủ tục khác: