Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động của công ty chứng khoán

TTHC 112: Đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động của công ty chứng khoán

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty chứng khoán bổ sung hoặc giải trình

Bước 4:

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

1)​ Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động

2)​ Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán về việc tạm ngừng hoạt động

3)​ Phương án xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng còn hiệu lực

Số lượng hồ sơ

01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

Quyết định chấp thuận tạm ngừng hoạt động

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

Phụ lục XIV: Giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động

10. Yêu cầu, điều kiện:

1) Thời gian tạm ngừng hoạt động không quá 90 ngày;

2) Công ty chứng khoán có trách nhiệm báo cáo UBCKNN trong thời hạn 24 giờ kể từ khi trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động trở lại.

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán

-​ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.


PHỤ LUC XIV

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG

KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-​ Công ty (tên đầy đủ và chính thức của công ty ghi bằng chữ in hoa)

-​ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày..... tháng.... năm.....

-​ Địa chỉ trụ sở chính:................

-​ Điện thoại:....... Fax:............

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho công ty được tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán như sau:

-​ Tên Công ty/chi nhánh/phòng giao dịch (tên đầy đủ) đề nghị tạm ngừng........

-​ Địa chỉ trụ sở chính/chi nhánh/phòng giao dịch.......

-​ Ngày dự kiến tạm ngừng:..........

-​ Ngày dự kiến trở lại hoạt động......................

-​ Lý do tạm ngừng:.....................................

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

(Tổng) Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

20/09/2016
20/09/2016

Các thủ tục khác: