Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

TTHC 111: Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tự doanh chứng khoán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty chứng khoán bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

Công ty chứng khoán báo cáo UBCKNN kết quả xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng đối với trường hợp rút nghiệp vụ bảo lãnh, tư vấn đầu tư, phương án tất toán tài khoản tự doanh đối với trường hợp rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán; kết quả thực hiện phương án xử lý tài khoản của khách hàng trong trường hợp rút nghiệp vụ môi giới.

Bước 5:

UBCKNN điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán và ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán trong trường hợp công ty chứng khoán không có nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ:

1) Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

2) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc rút nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;

3) Báo cáo kết quả xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng đối với trường hợp rút nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư; phương án tất toán tài khoản tự doanh đối với trường hợp rút nghiệp vụ tự doanh chứng khoán;

4) Phương án xử lý tài khoản của khách hàng đối với rút nghiệp vụ môi giới.

Số lượng hồ sơ:

01 bộ gốc

4. Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán;

- Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán trong trường hợp công ty chứng khoán rút nghiệp vụ môi giới mà không có nghiệp vụ tự doanh chứng khoán;

- Văn bản từ chối nêu rõ lý do

8. Phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2 triệu đồng/lần cấp

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính, bao gồm:

Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán: Phụ lục VII

10. Yêu cầu, điều kiện: không

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán.

-​ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

-​ Thông tư số 67/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước.


PHỤ LỤC VII

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày...... tháng...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

-​ Công ty (Tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa):

-​ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm .....

-​ Địa chỉ trụ sở chính:.........

-​ Điện thoại: .... Fax:... Website:...............

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động cho Công ty như sau:

Đối với trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh

-​ Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp:........................

-​ Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị bổ sung, rút bớt:......................

Đối với trường hợp thay đổi tên công ty

-​ Tên hiện tại:

-​ Tên đề nghị sửa đổi:

Đối với trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

-​ Địa điểm cũ:..............

Số điện thoại:................. Fax:....................

-​ Địa điểm mới:..............

Số điện thoại:................. Fax:....................

Đối với trường hợp thay đổi vốn điều lệ

-​ Vốn điều lệ cũ...............................

-​ Vốn điều lệ mới.........................

Đối với trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật

-​ Người đại diện theo pháp luật cũ:..........

Họ và tên:................ Chức danh.......

Ngày tháng năm sinh......... Giới tính

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.........

-​ Người đại diện theo pháp luật mới được bổ nhiệm:..........Quốc tịch

Họ và tên:................ Chức danh.......

Ngày tháng năm sinh......... Giới tính

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu…… ngày cấp……nơi cấp………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......

Lý do đề nghị điều chỉnh:......

Chúng tôi cam kết và liên đới chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

(Tổng) Giám đốc

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

20/09/2016
20/09/2016

Các thủ tục khác: