Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật

Thủ tục 107: Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do thay đổi người đại diện theo pháp luật

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị thay đổi người đại diện theo pháp luật cho UBCKNN

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty chứng khoán bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từ chối, UBCKNN phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ:

1) Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

2) Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc (Tổng Giám đốc), kèm theo Bản thông tin cá nhân, bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân và bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán của người mới được bổ nhiệm (nếu có);

3) Điều lệ sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu thông qua đối với trường hợp thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

Số lượng hồ sơ

01 bộ gốc

4. Thời hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; hoặc

- Văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

02 triệu đồng/lần cấp

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

- Phụ lục VII: Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

10. Yêu cầu, điều kiện:

Người mới được bổ nhiệm làm người đại diện theo pháp luật của công ty phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Phải cư trú ở Việt Nam;

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn làm Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty chứng khoán đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty là Giám đốc (Tổng giám đốc), cụ thể: không phải là người đã từng hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật; có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán ít nhất 03 năm và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu 03 năm; có chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ; không bị UBCKNN xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 02 năm gần nhất;

+ Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện làm Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ công ty đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch hội đồng quản trị.

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán

-​ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

-​ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

28/05/2018
28/05/2018
578084_Thu tuc 107 va phu luc .doc

Các thủ tục khác: