Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi

Thủ tục 104: Cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán thực hiện chuyển đổi

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty chứng khoán nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi chuyển đổi công ty đến UBCKNN.

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu công ty chứng khoán bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN kiểm tra cơ sở vật chất, nếu công ty sau chuyển đổi có thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính hoặc cần làm rõ vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất của công ty sau chuyển đổi.

Bước 3:

UBCKNN cấp lại Giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ:

1) Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động;

2) Báo cáo kết quả thực hiện phương án chuyển đổi, bao gồm danh sách cổ đông, thành viên góp vốn của công ty sau chuyển đổi, kết quả thực hiện chuyển nhượng từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp (nếu có), kết quả chào bán cổ phần (nếu có);

3) Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại trụ sở chính;

4) Danh sách dự kiến Giám đốc (Tổng giám đốc) và người hành nghề chứng khoán tại trụ sở chính kèm theo bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán; bản thông tin cá nhân của Giám đốc (Tổng giám đốc);

5) Xác nhận về khoản vốn tăng thêm (nếu có) của ngân hàng nơi công ty chứng khoán mở tài khoản phong tỏa hoặc của tổ chức kiểm toán được UBCKNN chấp thuận;

6) Dự thảo Điều lệ công ty sau chuyển đổi;

7) Bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán chuyển đổi.

Số lượng hồ sơ

01 bộ gốc

4. Thời hạn giải quyết

30 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty chứng khoán

6. Cơ quan thực hiện

UBCKNN

7. Kết quả thực hiện

- Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; hoặc

- Văn bản từ chối, nêu rõ lý do.

8. Phí, lệ phí: Quy định tại Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

02 triệu đồng/lần cấp

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

- Phụ lục I: Giấy đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động

-  Phụ lục IV: Báo cáo kết quả thực hiện phương án chuyển đổi, bao gồm danh sách cổ đông, thành viên góp vốn của công ty sau chuyển đổi

- Phụ lục XIII: Kết quả thực hiện chuyển nhượng từ mười phần trăm (10%) trở lên vốn điều lệ (nếu có)

- Phụ lục II: Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán tại trụ sở chính

- Phụ lục III: Danh sách dự kiến Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán tại trụ sở chính

- Phụ lục IV: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Bản thông tin cá nhân của Giám đốc (Tổng Giám đốc)

10. Yêu cầu, điều kiện: Không có

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán.

-​ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

-​ Thông tư số 272/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

28/05/2018
28/05/2018
578081_Thu tuc 104 va phu luc .doc

Các thủ tục khác: