Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Đề nghị xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

TTHC 147: Đề nghị xác nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty đại chúng nộp hồ sơ báo cáo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

Bước 4:

UBCKNN xác nhận bằng văn bản về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo của công ty. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi qua đường bưu điện;

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ: (Số lượng hồ sơ: 01 bộ)

1) Giấy thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty;

2) Bản sao hợp lệ Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

3) Trường hợp công ty là công ty đại chúng không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, bổ sung hồ sơ:

- Trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tài liệu hợp lệ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác minh công ty hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Biên bản họp và nghị quyết của hội đồng quản trị về việc không hạn chế sở hữu nước ngoài; hoặc

- Biên bản họp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông về việc hạn chế sở hữu nước ngoài và Điều lệ công ty có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;

4) Trường hợp là công ty đại chúng bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP, bổ sung hồ sơ:

- Trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan, điều ước quốc tế hoặc tài liệu khác theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định ngành nghề đầu tư kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với công ty.

5) Trường hợp doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng, bổ sung hồ sơ:

Văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án cổ phần hóa, trong đó có nội dung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty.

4. Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ báo cáo đầy đủ và hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty đại chúng.

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

-Văn bản xác nhận về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo của công ty; hoặc

- Công văn từ chối, nêu rõ lý do

8. Phí, lệ phí: Khôngcó

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

-Phụ lục 16: Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán.

10. Yêu cầu, điều kiện: Không có

11. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.


Phụ lục 16/ Appendix 16

MẪU THÔNG BÁO VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, TỔ CHỨC KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 08 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên

thị trường chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày tháng năm 20...

THÔNG BÁO VỀ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA TẠI

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ Thông tư số /2015/TT-BTC ngày ... tháng ... năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam,

Chúng tôi là:

Công ty: ... Mã chứng khoán: ... Website: ...

Địa chỉ liên lạc: ... Điện thoại: ... Fax: ... Email: ...

Xin thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật: ... %

Cụ thể như sau:

Số

TT

(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện (theo quy định pháp luật liên quan)

Tỷ lệ sở hữu theo cam kết quốc tế (cụ thể Hiệp định quốc tế)

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quyết định của cấp có thẩm quyền (áp dụng đối với DNNN thực hiện cổ phần hóa)

Tỷ lệ sở hữu theo Điều lệ công ty (áp dụng đối với công ty không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

2.

...

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty dự kiến thực hiện: ...%

Lý do: ...

Chúng tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ này./.

Hồ sơ gửi kèm:

(Liệt kê đầy đủ)

- Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Điều lệ công ty;

- Văn bản hoặc trích lục thông tin trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Tài liệu khác theo yêu cầu của UBCKNN (nếu có)

TỔNG GIÁM ĐỐC/

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên, đóng dấu)

20/09/2016
20/09/2016

Các thủ tục khác: