Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

TTHC 136: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam

của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài báo cáo việc đã hoàn tất các thủ tục đóng cửa văn phòng đại diện tại Việt Nam để thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN ra Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam cho tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện;

- Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

1) Thông báo chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của công ty mẹ ký;

2) Văn bản, tài liệu liên quan chứng minh công ty mẹ đã hoàn tất các thủ tục thanh lý, thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ, quyền lợi với các tổ chức, cá nhân liên quan, cụ thể:

a) Công bố thông tin trên ba (03) số báo liên tiếp của một (01) tờ báo Trung ương hoặc địa phương nơi văn phòng đại diện có trụ sở về việc chấm dứt hoạt động của mình để các tổ chức, cá nhân đến giải quyết quyền lợi liên quan;

b) Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở, hợp đồng lao động với người lao động và các giao dịch khác (nếu có);

c) Hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế, tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành của pháp luật;

d) Làm thủ tục trả con dấu theo quy định pháp luật liên quan;

đ) Thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với tổ chức và cá nhân có liên quan tại Việt Nam; thực hiện đầy đủmọi nghĩa vụ, quyền lợi đối với các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3) Bản chính giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài.

Số lượng hồ sơ:

02 bộ, 01 bộ bằng tiếng Việt và 01 bộ gốc bằng tiếng nước nguyên xứ kèm theo tệp thông tin điện tử

4. Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban ChứngkhoánNhànước

7. Kết quả thực hiện

Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

8. Phí, lệ phí: Khôngcó

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

- Phụ lục số 06: Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

10. Yêu cầu, điều kiện: Khôngcó

11. Căn cứ pháp lý

Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

20/09/2016
20/09/2016
574784_PL6.docx

Các thủ tục khác: