Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Đề nghị chấp thuận chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

TTHC 135: Đề nghị chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, UBCKNN hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung hồ sơ. Trường hợp nội dung chưa đầy đủ hoặc chưa rõ ràng, UBCKNN yêu cầu tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài bổ sung hoặc giải trình.

Bước 4:

UBCKNN gửi công văn chấp thuận nguyên tắc về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện;

- Cách thức trả kết quả: Trả trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi trả qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

1) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diệntạiViệt Nam;

2) Kế hoạch chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện bao gồm: trình tự, thủ tục thanh lý tài sản và thực hiện các nghĩa vụ của văn phòng đại diện; cách thức, thời hạn và kế hoạch thanh toán các nghĩa vụ nợ, thu hồi tài sản có, giải quyết các nghĩa vụ, quyền lợi với cá nhân, tổ chức có liên quan; kế hoạch chuyển tiền và tài sản của văn phòng đại diện ra nước ngoài;

3) Quyết định của công ty mẹ về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

Số lượng hồ sơ:

02 bộ, 01 bộ bằng tiếng Việt và 01 bộ gốc bằng tiếng nước nguyên xứ kèm theo tệp thông tin điện tử

4. Thời hạn giải quyết

10 ngày, kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện

Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài

6. Cơ quan thực hiện

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7. Kết quả thực hiện

Công văn chấp thuận nguyên tắc về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam

8. Phí, lệ phí: Khôngcó

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bao gồm:

- Phụ lục số 05: Mẫu Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.

10. Yêu cầu, điều kiện: Không có

11. Căn cứ pháp lý

Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

20/09/2016
20/09/2016
574783_PL5.docx

Các thủ tục khác: