Skip to content
ssc.gov.vn
Chi tiết TTHC
Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

TTHC 23: Đăng ký bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:

Công ty đại chúng phải gửi tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Bước 2:

UBCKNN (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục tài liệu. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ UBCKNN hướng dẫn công ty đại chúng bổ sung theo quy định.

Bước 3:

UBCKNN thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của nội dung tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng. Trường hợp nội dung hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN có ý kiến bằng văn bản yêu cầu tổ chức phát hành bổ sung, sửa đổi hồ sơ

Bước 4:

UBCKNN gửi thông báo cho công ty đại chúng thực hiện. Trường hợp từ chối, UBCKNN có văn bản nêu rõ lý do.

2. Cách thức thực hiện

- Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Cách thức trả kết quả: Nhận trực tiếp tại trụ sở UBCKNN; hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần hồ sơ

1.Báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ;

2.Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ;

3.Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán;

4.Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán theo quy định;

5.Tài liệu chứng minh việc đãđiều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận của chế độ kế toán doanh nghiệp trong trường hợp công ty mẹ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối làm nguồn để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động và nguồn vốn này thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất, cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ khi công ty đại chúng sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động.

Số lượng hồ sơ

01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

-​ Thời hạn yêu cầu bổ sung hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo;

-​ Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ và hợp lệ tài liệu báo cáo.

​ Lưu ý: Thời gian tổ chức phát hành sửa đổi, bổ sung tài liệu báo cáo không tính vào thời hạn xem xét, giải quyết của UBCKNN.

5. Đối tượng thực hiện

Công ty đại chúng

6. Cơ quan thực hiện

UBCKNN

7. Kết quả thực hiện

- Công văn thông báo công ty đại chúng thực hiện; hoặc

- Công văn từ chối trong đó nêu rõ lý do

8. Phí, lệ phí: Không có

9. Tên mẫu, tờ khai: Ban hành kèm theo Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, gồm:

- Phụ lục số 23: Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu

10. Yêu cầu, điều kiện:

-​ Công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất, trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng cho người lao động hoặc là cổ phiếu mua lại trong các trường hợp miễn trừ thực hiện thủ tục đăng ký mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng. Công ty đại chúng được tiêu hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ; hoặc bán, dùng làm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ; không được dùng làm tài sản bảo đảm, tài sản để góp vốn, hoặc hoán đổi.

-​ Có quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án bán cụ thể trong đó nêu rõ thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá.

-​ Có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch.

-​ Trường hợp bán cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ, công ty đại chúng thực hiện theo quy định về chào bán cổ phiếu ra công chúng hoặc chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

-​ Việc sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công ty phải đảm bảo có đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, cụ thể từ các nguồn sau đây: Thặng dư vốn; Quỹ đầu tư phát triển; Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; Quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khác làm nguồn để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động thì nguồn vốn này được căn cứ trên báo cáo tài chính của công ty mẹ.

Trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối làm nguồn để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động thì nguồn vốn này không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán. Trường hợp nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối dùng làm nguồn để chia cho cổ đông hiện hữu, thưởng cho người lao động thấp hơn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất và cao hơn mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty mẹ chỉ được dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đãđiều chuyển lợi nhuận từ các công ty con về công ty mẹ theo hướng dẫn về phân phối lợi nhuận theo quy định của chế độ kế toán doanh nghiệp.

11. Căn cứ pháp lý

-​ Luật Chứng khoán;

-​ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

-​ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

-​ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

-​ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

20/09/2016
20/09/2016
574629_Phu luc 23.Bcao gdich mua ban CP quy.doc

Các thủ tục khác: