Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Phú Hưng
PHU HUNG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
PHFM

Tầng 5, Tòa nhà Crescent Residence 3, số 109 Tôn Dật Tiên, phường Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM

08 5413 7991
phfm@phfm.vn
www.phfm.vn
39,000,000,000
Hoạt động

- Ông Albert Kwang - Chin Ting, Chủ tịch HÐQT

Ban lãnh đạo:
- Ông Albert Kwang - Chin Ting, Chủ tịch HÐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Phạm Tuấn Minh, Trưởng bộ phận KSNB

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường