Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital
EuroCapital Securities Joint Stock Company
ECC

Tầng 5, Tòa Nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

0243 218 1895
0243 218 1896
info@ecsc.com.vn
ecsc.com.vn
200,000,000,000
Hoạt động

- Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch HĐQT,Người CBTT

- Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch HĐQT,Người CBTT
- Email dùng CBTT: info@ecsc.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Bà Hà Thị Trang, Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Việt Anh, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Linh, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Lâm Thị Tuyết Ngân, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị My, Thành viên Ban Kiểm soát

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
60/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường