Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha
ALPHA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
APSC

Tầng 7, Tòa nhà Detech Tower II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

(84-24) 3933 4666
(84-24) 3933 4668
infor@apsc.vn
www.apsc.com.vn
58,619,400,000
Hoạt động

- Bà Trương Thị Minh Thọ, Người CBTT
- Email dùng CBTT: alpha@apsc.vn

Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Hoàng Nam, Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Như Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Lưu Hồng Huệ, Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đức Thắng, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Hùng, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Duy, Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Tuấn Anh, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Lê Thành Trung, Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Vũ Phương Thảo, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Đặng Bảo Linh, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Đỗ Bích Ngọc, Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Trung Hiếu, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Cường, Phó Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
109/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường