Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực
UNITED CAPITAL MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
UNICAP

Tầng 25, FLC Twin Towers, 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

024 32191962
024 32191963
info@unicap.com.vn
www.unicap.com.vn
100,000,000,000
Hoạt động

- Ông Lã Quý Hiển, Chủ tịch HÐQT

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường