Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hợp Lực
UNITED CAPITAL MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
UNICAP

Tầng 14, Deaha Business Center, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận ba Đình, thành phố Hà Nội

024 32191962
024 32191963
info@unicap.com.vn
www.unicap.com.vn
100,000,000,000
Hoạt động

- Ông Lã Quý Hiển, Chủ tịch HÐQT

Ban lãnh đạo:
- Ông Lã Quý Hiển, Chủ tịch HÐQT
- Ông Lê Mỹ Hà, Thành viên HÐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Nguyễn Thanh Ba, Trưởng bộ phận KSNB

Ban điều hành:
- Ông Lê Mỹ Hà, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Bá Thành, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Ông Tống Trường Sơn, Phó trưởng phòng/bộ phận

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường