Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn
CHO LON SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
CHOLONSC

631 – 633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

(84 8) 3855 1661
(84 8) 3854 6944
cholonsc@cholonsc.vn
www.cholonsc.com.vn
90.000.000.000
Chưa niêm yết
CLS

Đã giải thể

9.000.000

Ông Nguyễn Văn Liệt, Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Văn Liệt
- Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Email dùng để công bố thông tin: cholonsc@chonsc.vn

 Hội đồng quản trị
- Ông Trần Quang Trường, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Văn Liệt, Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Trung, Thành viên

Ban Giám đốc
- Ông Nguyễn Việt Trung, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Kim Cương, Trưởng ban
- Bà Trần Thu Minh, Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu, Thành viên

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Các dịch vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

39/UBCK-GPHĐKD , Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước , 28/12/2006
226/UBCK-GPĐC do UBCKNN cấp ngày 3/4/2009

Mã Chứng khoán: CLS, Sàn: Upcom.

Đã giải thể

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường