Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Kỹ Thương
TECHCOM CAPITAL JOINT STOCK COMPANY
TECHCOM CAPITAL

Tầng 10, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

04.39446368
04.39446583
techcomcapital@techcombank.com.vn
www.techcomcapital.com.vn
40,000,000,000
Hoạt động

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch HÐQT

Ban lãnh đạo:
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch HÐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Đào Kiên Trung, Trưởng bộ phận KSNB
- Bà Phạm Hải Giang , Nhân viên KSNB

Ban điều hành:
- Bà Lương Thị Minh Phương, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Bà Nguyễn Thanh Hiếu, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Bà Đồng Thị Khánh Ngọc, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Ông Phí Tuấn Thành , Trưởng phòng/Trưởng bộ phận

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường