Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VAM Việt Nam
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VAM Việt Nam
VAM Vietnam Fund Management Joint Stock Company
VAM (VIETNAM)

Phòng 01B, Lầu 15, Tòa nhà Landmark, Số 5B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

(84.8) 3910 3822
(84.8) 3910 3794
ir@vietnamam.com
www.vamvietnam.com
46,000,000,000
Hoạt động

Ban điều hành:
- Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc
- Ông Đào Lộc Thành, Giám đốc

Ban kiểm soát:
- Ông Lê Thành Hưng, Trưởng bộ phận KSNB

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường