Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen
Lotus Capital Incorporation
Lotus Capital

P.1806, tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

02435370909
0243 2222754
info@lotusimc.com
www.lotusimc.com
25,000,000,000
Hoạt động

- Ông Cao Hoài Thanh, Tổng giám đốc

Ban điều hành:
- Ông Cao Hoài Thanh, Tổng giám đốc
- Ông Cao Minh Thắng, Phó tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Đức Tài, Phó tổng giám đốc
- Ông Phạm Trọng Bình, Phó tổng giám đốc
- Bà Hương Trần Giang Thanh, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Bà Tạ Thị Thanh Hằng, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận
- Ông Cao Minh Thắng, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận

Ban kiểm soát:
- Ông Nguyễn Trung Kiên, Trưởng bộ phận KSNB
- Bà Lê Thị Quỳnh Mai, Nhân viên KSNB

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường