Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam
Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Trí Tuệ Việt Nam
INTELLECTUAL VIETNAM ASSET MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
IVAM

Tang 5, 20-22-24 Dong Du, Phuong Ben Nghe, Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh, Việt Nam

0287 307 5665
024 37728370
info@ivam.vn
www.ivam.vn
116,000,000,000
Hoạt động

Bà Trần Thị Dịu Hòa, Chủ tịch HĐQT

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường