Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta
Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta
BETA SECUIRITIES INCORPORATION
BSI

Tầng 4-5, số 55 Nam Kỳ Khởi nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh

028. 39142929
028. 39143435
thu.ptn@bsi.com.vn
www.bsi.com.vn
400,000,000,000
Hoạt động

- Ông Huỳnh Văn Tốt, Thành viên HĐQT,Tổng Giám đốc,Người CBTT

- Ông Huỳnh Văn Tốt, Thành viên HĐQT,Tổng Giám đốc,Người CBTT
- Email dùng CBTT: laws@bsi.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Văn Cựu, Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Quang, Thành viên HĐQT
- Ông Huỳnh Văn Tốt, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Ông Nguyễn Văn Thiên, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hải, Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Trần Thanh Khiết, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Ông Huỳnh Văn Tốt, Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Minh Quang, Thành viên Ban Tổng giám đốc
- Bà Trần Thị Bông, Thành viên Ban Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Công ty Cổ phần Chứng khoán BETA - Văn phòng đại diện Nha Trang: 34 Thống Nhất, Vạn thạnh, Nha trang, Khánh Hòa
49/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường