Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC
DSC securities corporation
DSC

Tầng 2 Thành Công Building, 80 Dịch Vọng Hậu, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

02438803456
02437832189
info@dsc.com.vn
dnsc.com.vn
60,000,000,000
Hoạt động

- Ông Nguyễn Đức Anh, Chủ tịch HĐQT,Người CBTT

- Ông Nguyễn Đức Anh, Chủ tịch HĐQT,Người CBTT
- Email dùng CBTT: info@dnsc.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Đức Anh, Chủ tịch HĐQT
- Bà Mai Thị Thi, Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Nam, Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Nhật Lâm, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Bà Lưu Thị Quý Hương, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc, Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Bùi Thị Ngọc Ly, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lê Thị Liên, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Mai, Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thị Lâm An, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Tổng Giám đốc
- Bà Đào Thị Phước, Tổng Giám đốc
- Bà Mai Thị Thi, Thành viên Ban Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
53/GPĐC-UBCK
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường