Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán Delta
Công ty Cổ phần Chứng khoán Delta
DELTA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
DELTA SECURITIES JSC (DTSC)

Số 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

08 39147347
08 39147346
info@rubse.com.vn
www.rubse.com.vn
40.000.000.000

Chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động.

Hose, Hastc.

- Ông Nguyễn Huỳnh Đăng, Chủ tịch HĐQT

- Ông Võ Thanh Hải
-  Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Email dùng để công bố thông tin: hai.vo@rubse.com.vn

Hội đồng Quản trị:
- Ông Nguyễn Huỳnh Đăng, Chủ tịch
- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Thành viên
- Ông Phạm Văn Hiền, Thành viên

Ban Giám đốc:
- Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc
- Ông Võ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc

Ban Kiểm soát:
- Ông Nguyễn Văn Lương, Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Thành viên
- Ông Nguyễn Bình, Thành viên

- Môi giới chứng khoán;
- Tự doanh chứng khoán;
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán;
- Lưu ký chứng khoán.

Số 4103005812 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2006

- Ngày 7/1/2013, UBCKNN cấp Giấy phép số 03/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép số 53/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Chủ tịch cấp cho công ty, cụ thể: CtyCP Chứng khoán Cao Su đổi tên thành CtyCP Chứng khoán Delta.

- Ngày 8/7/2013, UBCKNN ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBCK chấm dứt hoạt động kinh doanh để thực hiện thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động do quá thời hạn đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được.

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường