Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành
ATSC

18T2 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

04.6250.9999
04.6250.6666
41,000,000,000
Hoạt động

- Bà Huang, Wan - Hui, Chủ tịch HĐQT,Người CBTT
- Email dùng CBTT: tampt@atsc.com.vn

Hội đồng quản trị:
- Bà Huang, Wan - Hui, Chủ tịch HĐQT
- Bà Tsai, Hsiu - Li, Thành viên HĐQT
- Ông Lu Hui Hung, Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
- Bà Liew Sep Siang, Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Hsieh, Chih - Kan, Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Li, Wen - Hao, Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành:
- Ông Lu Hui Hung, Tổng Giám đốc
- Ông Lê Đình Trọng, Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Tổng giám đốc

- Môi giới chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường