Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Thăng Long
THANG LONG FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
TLC

L14-08B, Tầng 14, Trung tâm Vinco, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

08 628 856 03
08 628 856 04
info@thanglongcapital.com.vn
www.thanglongcapital.com.vn
37,000,000,000
Hoạt động

- Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HÐQT,Tổng giám đốc/Giám đốc

Ban lãnh đạo:
- Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HÐQT
- Ông Đinh Hoài Châu, Thành viên HÐQT
- Ông Trần Ngọc Tuấn, Thành viên hội đồng thành viên

Ban kiểm soát:
- Bà Hoàng Thị Minh Châu, Trưởng ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thị Minh Châu, Trưởng bộ phận KSNB

Ban điều hành:
- Bà Trần Thị Kiều Tiên, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường