Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ AIC
AIC FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
AFM

75 Au Co, Tay Ho, Ha Noi

04 39785555
04 39785031
huonglt@aicvn.com
www.aicfund.vn
28,000,000,000
Hoạt động

- Ông Nguyen Quoc Viet, Tổng giám đốc/Giám đốc

Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng bộ phận KSNB
- Bà Do Thi Huong Giang, Nhân viên KSNB
- Ông Nguyễn Trí Trung, Nhân viên KSNB

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường