Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hùng Việt
Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Hùng Việt
HUNG VIET FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY
HV Capital

L9-12A, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

(84) 08 393 696 63
(84) 08 393 696 62
info@hvcapital.vn
www.hvcapital.vn
25,000,000,000
Hoạt động

- Ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch HÐQT,Tổng giám đốc/Giám đốc

Ban lãnh đạo:
- Ông Trần Văn Trọng, Chủ tịch HÐQT
- Ông Nguyễn Thanh Tùng, Thành viên HÐQT
- Ông Võ Trọng Thủy, Thành viên HÐQT

Ban điều hành:
- Ông Trần Hoài Nam, Trưởng phòng/Trưởng bộ phận

Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường