Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
UIC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (bà Nguyễn Thị Hồng, Thành viên Ban kiểm soát)
CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (25/05/2017)

Cổ đông nội bộ của CTCP Phát triển Nhà và Đô Thị IDICO là bà Nguyễn Thị Hồng, Thành viên Ban kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường