Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HBD: Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (11/04/2017)

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương công bố Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường