Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
CIE1: Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp)
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 (31/03/2017)

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 công bố Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn (CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp).

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường