Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
VPH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Bà Trần Thu Oanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT)
CTCP Vạn Phát Hưng (29/03/2017)

Cổ đông nội bộ của CTCP Vạn Phát Hưng là bà Trần Thu Oanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu. 

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường