Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
TCM: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Lee Eun Hong, Thành viên HĐQT)
CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (23/03/2017)

Cổ đông nội bộ của CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công là ông Lee Eun Hong, Thành viên HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường