Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
HUD4: Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (29/03/2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 công bố Giải trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường