Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
VIB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Loic Michel Marc FAUSSIER, Phó Tổng Giám đốc)
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) (19/04/2017)

Cổ đông nội bộ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) là ông Loic Michel Marc FAUSSIER, Phó Tổng Giám đốc thông báo giao dịch cổ phiếu. 

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường