Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
VC3: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch HĐQT)
CTCP Xây dựng số 3 (10/04/2017)

Cổ đông nội bộ của CTCP Xây dựng số 3 là ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu. 

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường