Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
BHS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Ông Lê Đình Nghiêm, Giám đốc Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Trị An)
CTCP Đường Biên Hòa (10/04/2017)

Cổ đông nội bộ của CTCP Đường Biên Hòa là ông Lê Đình Nghiêm, Giám đốc Nhà máy Đường TTC Biên Hòa - Trị An thông báo giao dịch cổ phiếu. 

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường