Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
VTP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
Tổng CTCP Bưu chính Viettel (07/04/2017)

Cổ đông nội bộ của Tổng CTCP Bưu chính Viettel là ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT thông báo giao dịch cổ phiếu. 

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường