Skip to content
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC :: CÔNG BỐ THÔNG TIN
Công bố thông tin
Chi tiết công bố thông tin
Khoa Viet Tiep: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (ông Trịnh Đức Nhân, Thành viên Ban kiểm soát)
Công ty Cổ phần Khóa Việt - Tiệp (30/03/2017)

Cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Khóa Viêt - Tiệp là ông Trịnh Đức Nhân, Thành viên Ban kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu.

File đính kèm
Các tin khác
Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin công bố ra thị trường